Adviezen en zienswijzen bouwregelgeving | Bouwbesluit 2012 |

Advies en zienswijze

Interpretatieverschillen over voorschriften en bouwtechnische bepalingen zijn aan de orde van de dag. De spanningsvolle wisselwerking tussen de voortschrijdende techniek en het multi-interpretabele recht kan juridische en feitelijke vragen oproepen. Zo kan er omtrent de bouwregelgeving een (juridische) discussie ontstaan tussen een particulier en  een overheid of tussen horizontale bouwpartners. Voor advies, toelichting en uitleg kunnen partijen zich afzonderlijk dan wel in onderling overleg wenden tot het ERB. De experts zullen het geschil op onafhankelijke wijze beoordelen op hun merites en dienaangaande een advies of een zienswijze uitbrengen. De adviezen en zienswijzen van de experts kunnen duidelijkheid scheppen en eventueel het geschil helpen wegnemen.

Werkwijze

U kunt een verzoek om advies of zienswijze bij ons indienen. Afhankelijk van de aard van het geschil, wordt het verzoek voorgelegd aan een of meerdere experts. Zij beoordelen hoe het vraagstuk te benaderen en welke deskundigheid daar eventueel voor ingeroepen dient te worden. Na een concept-analyse, wordt het advies of zienswijze voor review voorgelegd aan collega-deskundigen. Vervolgens wordt, na eventuele aanvulling of aanpassing, het definitieve antwoord overhandigd aan de verzoeker(s).

Indien de experts het niet eens kunnen worden over de beantwoording, dan wordt het probleem voorgelegd aan de interne arbitragecommissie, die dan (beleidsmatig) de knoop doorhakt. Het Expertisecentrum doet op grond van argumenten een autoritatieve uitspraak. De uitspraken van het ERB hebben altijd het karakter van een gezaghebbend advies. Bij geschillen tussen een burger en een overheid over de interpretatie van een bouwvoorschrift kan uitsluitend de (bestuurs)rechter een rechtens bindende uitspraak doen.

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw hecht veel waarde aan samenwerking met de advocatuur en het verlenen van ondersteunde medewerking aan de magistratuur (de rechterlijke macht). De experts kunnen elementaire kennis en kunde aangaande de technische regelgeving aanvullen. In zaken waarin de bouwregelgeving ter disscussie staat kunnen de experts als deskundigen optreden en aldus een bijdrage leveren aan de materiële waarheidsvinding. 

Verzoek om advies of zienswijze

Als u een advies of een zienswijze wilt, kunt u een mail sturen naar info@bouwregelwerk.org Heeft u liever eerst telefonisch contact? Tel: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English