Mediation en bemiddeling bouw | bouwregelgeving | bouwbesluit |

Mediation en bemiddeling

Langdurige juridische conflicten tussen bouwpartners kosten tijd, geld, energie en relaties. De gang naar de rechter is tijdrovend en kan het bouwproces behoorlijk frustreren. Daarom dient de gang naar de rechter altijd als ultimum remedium. In veel gevallen is het vooral raadzaam het conflict door middel van alternatieve geschilbeslechting (ARD) te verhelpen. Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw kan bij een conflict als deskundige tussenpersoon optreden om het beslechtingsproces te begeleiden dan wel de partijen te helpen tot overeenstemming te komen.

Verschil mediation en arbitrage

Grosso modo zijn er twee vormen van beslechting: mediation en arbitrage. Deze vormen hebben overeenkomsten maar ook verschillen. Beide beslechtingsvormen vinden in principe plaats op vrijwillige basis. Bij arbitrage komen partijen privaatrechtelijk overeen dat ze bij een conflict zich wenden tot de arbiter en zich zullen schikken naar zijn eindoordeel c.q. arbitraal vonnis. Mediation heeft daarentegen meer een open karakter: de partijen moeten met behulp van adviezen en begeleiding zelf tot overeenstemming zien te komen. Een ander fundamenteel verschil is dat na een mediationproces de gang naar de rechter altijd nog open staat, terwijl een arbitrageovereenkomst in beginsel het inschakelen van de rechter verhindert.

De nieuwe zaaksbehandeling

Het Expertisecentrum biedt vooral mediation en bemiddeling aan. In het kader van de zogeheten nieuwe zaaksbehandeling wordt mediation als voortraject wenselijk geacht. In de nieuwe zaaksbehandeling staat de tijdigheid en finaliteit van een procedure centraal. Zowel private als publieke partijen kunnen verzoeken om een bemiddelings- en mediationtraject. In geval partijen arbitrage overeengekomen zijn, kunnen de experts de betreffende arbitrageinstantie bedienen met uitleg over en toelichting op de bouwregelgeving.

Het mediationproces

In het algemeen voeren de experts de mediation in vier succesievelijke fases uit. De eerste fase is de intakefase, waarin partijen hun probleem voorleggen aan de mediator en elkaars tegenstijdige en gemeenschappelijke belangen worden afgebakend. De volgende fase is de exploratiefase. Deze fase is bedoeld om feiten te verzamelen en het inventariseren daarvan. In deze fase krijgen partijen de gelegenheid om hun standpunten te verdedigen en hun zienswijze naar voren te brengen. Daarna volgt de meest intensieve fase: de onderhandelingsfase. In deze fase wordt aan de hand van feiten gezocht naar oplossingen en wordt getracht puntsgewijs overeenstemming te bereiken. Tot slot wordt in de afsluitingsfase de uitkomst van het proces schriftelijk vastgelegd. Het proces kan uitmonden in complete of partiële overeenstemming. Nochtans kan een mediationproces wegens bijzondere omstandigheden tot geen oplossing leiden.

Voordelen

Mediation heeft onder meer de volgende voordelen:

Verzoek om mediation

Partijen kunnen zich zowel vóór als na het zich voordoen van een conflict wenden tot het ERB: info@bouwregelwerk.org of tel: 015 2565 219

Contactformulier

Home

NIET ingelogd, Inloggen | Registreren | English