Dienstverlening

ERB biedt diensten op het gebied van:

Advies en begeleiding
Onderzoek
Educatie

Advies & begeleiding

Expert antwoord

Wanneer u zich geconfronteerd ziet met een interpretatie- of toepassingsvraagstuk, wilt u meestal zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw probleem. Bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw kunt u terecht voor een schriftelijk antwoord of analyse. De experts staan dagelijks klaar om u bij te staan met toelichting en uitleg. Deze service is bedoeld voor een ieder die een vraag heeft over de bouwregelgeving.

Soorten vragen en kosten

Indien u een interpretatie- of toepassingsvraag hebt over de bouwregelgeving, dan kunt u deze ter beantwoording voorleggen aan het Expertisecentrum. Bij binnenkomst van de vraag wordt deze beoordeeld op categorie en moeilijkheidsgraad. Vervolgens informeren wij u over de beantwoordingswijze. Met het beantwoorden van een vraag zijn de volgende categoriegewijze kosten gemoeid:

 • Eenvoudig
 • 202,50

  exclusief BTW
 • Prijzen per 1-1-2023
 • Medium
 • 405,00

  exclusief BTW
 • Prijzen per 1-1-2023
 • Gecompliceerd
 • 607,50

  exclusief BTW
 • Prijzen per 1-1-2023

Het bovenstaande geldt met dien verstande dat een vraag binnen een bij dat tarief behorende gemiddelde inspanning kan worden beantwoord. Indien de vraag niet binnen het gangbare kader kan worden beantwoord, wordt er in overleg vastgesteld wat de te volgen weg zal zijn: een specifiek advies door het Expertisecentrum met bijbehorende offerte of een verwijzing naar een deskundige (organisatie) buiten het Expertisecentrum.

Binnen drie werkdagen antwoord

Het Expertisecentrum streeft er naar een vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Spoed?

In geval een vraag spoedeisend is, kunt u dat bij uw verzoek vermelden. Wij zorgen voor een zo snel mogelijke beantwoording.

Vraag of probleem voorleggen

Wilt u een vraag voorleggen aan het Expertisecentrum? Of wilt u meer informatie? Stuur een mail of bel (015 2565 219).

Bekijk onze algemene voorwaarden.

Advies en zienswijze

Interpretatieverschillen over voorschriften en bouwtechnische bepalingen zijn aan de orde van de dag. De spanningsvolle wisselwerking tussen de voortschrijdende techniek en het multi-interpretabele recht kan juridische en feitelijke vragen oproepen. Voor advies, toelichting en uitleg kunnen partijen zich afzonderlijk dan wel in onderling overleg wenden tot het ERB. De adviezen en zienswijzen van ERB kunnen duidelijkheid scheppen en eventueel het geschil helpen wegnemen.

Werkwijze

U kunt een verzoek om advies of zienswijze bij ons indienen. Afhankelijk van de aard van het geschil, wordt het verzoek voorgelegd aan een of meerdere experts. Zij beoordelen hoe het vraagstuk te benaderen en welke deskundigheid daar eventueel voor ingeroepen dient te worden. Na een concept-analyse, wordt het advies of zienswijze voor review voorgelegd aan collega-deskundigen. Vervolgens wordt, na eventuele aanvulling of aanpassing, het definitieve antwoord overhandigd aan de verzoeker(s).

De uitspraken van het ERB hebben altijd het karakter van een gezaghebbend advies. Bij geschillen tussen een burger en een overheid over de interpretatie van een bouwvoorschrift kan uitsluitend de (bestuurs)rechter een rechtens bindende uitspraak doen.

In zaken waarin de bouwregelgeving ter discussie staat kunnen de ERB-experts als deskundigen optreden en aldus een bijdrage leveren aan de materiële waarheidsvinding. 

Verzoek om advies of zienswijze

Als u een advies of een zienswijze wilt, kunt u een mail sturen naar info@bouwregelwerk.org Heeft u liever eerst telefonisch contact? Tel: 015 2565 219

Contra-expertise

Het kan zo zijn dat u twijfelt of nog niet helemaal zeker bent over de zorgvuldigheid en het waarheidsgehalte van het door een andere partij (publiek of privaat) uitgevoerd onderzoek. De onzekerheid en onduidelijkheid kan  worden weggenomen een onafhankelijke contra-expertise te laten uitvoeren. Het Expertisecentrum is een specialist in het onderbouwd opstellen van tegenonderzoeken/second opinions.

Contra-expertise

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw geeft een second-opnion die in rechtelijke en quasi-rechtelijke procedures (bezwaar en beroep) als deskundigenbewijs kan dienen. Ook voorafgaand aan deze procedures kunnen contra-expertises nuttig zijn, bijvoorbeeld om een partij te overtuigen. Het tegenonderzoek kan als grondslag fungeren voor het overleg met de andere partij. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt in overeenstemming met de juridische randvoorwaarden en wetenschappelijke normen gewerkt.

Onafhankelijke werkwijze

De ERB-experts gaan bij het uitvoeren van een tegenonderzoek op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze te werk, waarbij de zorgvuldigheidsnormen in acht worden genomen. 

Contra-expertise nodig?

Als u een contra-expertise door het ERB wilt laten uitvoeren, dan kunt u dat per mail of telefoon bekend maken: info@bouwregelwerk.org tel: 015 2565 219

Mediation en bemiddeling

Langdurige juridische conflicten tussen bouwpartners kosten tijd, geld, energie en relaties. De gang naar de rechter is tijdrovend en kan het bouwproces behoorlijk frustreren. Daarom dient de gang naar de rechter altijd als ultimum remedium. In veel gevallen is het raadzaam het conflict door middel van alternatieve geschilbeslechting (ARD) te verhelpen. Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw kan bij een conflict als deskundige tussenpersoon optreden om het beslechtingsproces te begeleiden dan wel de partijen te helpen tot overeenstemming te komen.

Verschil mediation en arbitrage

Grosso modo zijn er twee vormen van beslechting: mediation en arbitrage. Deze vormen hebben overeenkomsten maar ook verschillen. Beide beslechtingsvormen vinden in principe plaats op vrijwillige basis. Bij arbitrage komen partijen privaatrechtelijk overeen dat ze bij een conflict zich wenden tot de arbiter en zich zullen schikken naar zijn eindoordeel c.q. arbitraal vonnis. Mediation heeft daarentegen meer een open karakter: de partijen moeten met behulp van adviezen en begeleiding zelf tot overeenstemming zien te komen. Een ander fundamenteel verschil is dat na een mediationproces de gang naar de rechter altijd nog open staat, terwijl een arbitrageovereenkomst in beginsel het inschakelen van de rechter verhindert.

De nieuwe zaaksbehandeling

Het Expertisecentrum biedt vooral mediation en bemiddeling aan. In het kader van de zogeheten nieuwe zaaksbehandeling wordt mediation als voortraject wenselijk geacht. In de nieuwe zaaksbehandeling staat de tijdigheid en finaliteit van een procedure centraal. Zowel private als publieke partijen kunnen verzoeken om een bemiddelings- en mediationtraject. In geval partijen arbitrage overeengekomen zijn, kunnen de experts de betreffende arbitrageinstantie bedienen met uitleg over en toelichting op de bouwregelgeving.

Het mediationproces

In het algemeen voeren de experts de mediation in vier successievelijke fases uit. De eerste fase is de intakefase, waarin partijen hun probleem voorleggen aan de mediator en elkaars tegenstijdige en gemeenschappelijke belangen worden afgebakend. De volgende fase is de exploratiefase. Deze fase is bedoeld om feiten te verzamelen en het inventariseren daarvan. In deze fase krijgen partijen de gelegenheid om hun standpunten te verdedigen en hun zienswijze naar voren te brengen. Daarna volgt de meest intensieve fase: de onderhandelingsfase. In deze fase wordt aan de hand van feiten gezocht naar oplossingen en wordt getracht puntsgewijs overeenstemming te bereiken. Tot slot wordt in de afsluitingsfase de uitkomst van het proces schriftelijk vastgelegd. Het proces kan uitmonden in complete of partiële overeenstemming. Nochtans kan een mediationproces wegens bijzondere omstandigheden tot geen oplossing leiden.

Voordelen

Mediation heeft onder meer de volgende voordelen:

 • Partijen kiezen vrijwillig voor deze vormen van beslechting;
 • De gang van zaken is informeel, zonder voorgeschreven procedures;
 • Het proces is niet tijdrovend en kan leiden tot een snelle oplossing;
 • Het gehele probleem wordt overzien i.p.v. reducering tot een juridische vraag;
 • Partijen zoeken onder begeleiding zelf actief naar een oplossing;
 • Emoties en het werkelijke probleem worden gaandeweg van elkaar gescheiden;
 • De feitelijke belangen van partijen staan centraal;
 • De mediators en begeleiders zijn deskundig in zowel de bouwkunde als het recht;
Verzoek om mediation

Partijen kunnen zich zowel vóór als na het zich voordoen van een conflict wenden tot het ERB: info@bouwregelwerk.org of tel: 015 2565 219

Procesondersteuning

Bouwen is een procesmatige activiteit waarbij de bouwtechnische regelgeving aan de orde komt. Het ERB ondersteunt partijen (publiek of privaat) in de te maken vertaalslag van (bouw)techniek naar het geldende recht. Het ERB heeft zowel juristen als juridisch geschoolde technici in huis.

Advocatuur

De ERB- experts kunnen elementaire kennis over technische regelgeving aanvullen. In zaken waarin de bouwregelgeving ter discussie staat kunnen de experts worden verzocht om bijvoorbeeld als deskundigen op te treden.

Meer informatie

Heeft u juridische ondersteuning nodig tijdens uw bouwproces? Dan kunt u contact opnemen per mail info@bouwregelwerk.org of  telefonisch: 015 2565 219

Onderzoek

Gelijkwaardigheidsverklaringen

Om inpassingsproblemen van nieuwe producten in de bestaande praktijk te ondervangen, is in het Bouwbesluit een gelijkwaardigheidsbepaling (art. 1.3) opgenomen. Deze bepaling stelt dat oplossingen die minstens gelijkwaardig zijn aan de in het Bouwbesluit gegeven prestatie-eis door partijen (overheid: het bevoegd gezag) moet worden geaccepteerd. Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw is deskundig in het opstellen van gelijkwaardigheidsverklaringen. Deze gelijkwaardigheidsverklaring kunt u in de praktijk gebruiken als proeve van bouwbesluitconforme werking van de betreffende oplossing.

In opdracht van verschillende opdrachtgevers zijn gelijkwaardigheidsverklaringen opgesteld. Hieronder treft u de door ons opgestelde gelijkwaardigheidsverklaringen.

Gelijkwaardigheidsverklaring nodig?

Heeft u een gelijkwaardigheidsverklaring nodig? Of heeft u vragen? Dan kunt u een mail te sturen naar: info@bouwregelwerk.org U kunt ook telefonisch contact op nemen: 015 2565 219

Uitvoeren prestatietoets en opstellen van prestatieverklaring

Regelgeving, standaarden, normen en richtlijnen vormen de basis waarop bouwproducten en of bouwprocessen in relatie tot hun omgeving moeten worden beoordeeld op hun prestaties. Voor deze zogeheten prestatietoets kunt u terecht bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw.. Deze prestatietoets heeft wat betreft bouwproducten of -processen de status van een kwaliteitsverklaring.

De prestatietoets wordt in de regel op de volgende stapsgewijze methode uitgevoerd:

 1. Technisch analyseren van product of proces
 2. Verzamelen van toepasselijke regels en normen
 3. Methodiek en toetsingscriteria bepalen
 4. Uitvoeren van de prestatietoets
 5. Terugkoppeling van de toetsresultaten
 6. Opstellen van een gedocumenteerde prestatieverklaring
Voorbeeld prestatieverklaring

Al voor diverse partijen heeft het ERB een prestatieverklaring mogen opstellen. Hieronder kunt u een voorbeeld inzien.

     

Prestatieverklaring nodig?

Heeft u een prestatieverklaring nodig? Voor meer informatie kunt u per mail of telefoon contact opnemen: info@bouwregelwerk.org tel 015 2565 219

 

Expertonderzoek

Onze specialistische kennis en kunde maakt dat ERB een regelmatig ingeschakeld onderzoeksinstituut zijn. Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw kan worden ingeschakeld ter uitvoering en begeleiding van een onderzoek of voor ondersteuning. Voor onder meer de volgende typen onderzoeken kan een beroep worden gedaan op de beschikbare expertise:

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Innovatieonderzoek
 • Ongevallenonderzoek
 • Calamiteitenonderzoek
 • Aansprakelijkheidsonderzoek
 • Prestatieonderzoek
 • Casusonderzoek
 • Inspectieonderzoek
 • Enz.
Expertnetwerk

De kracht van het ERB ligt in de toegang tot een breed gespecialiseerd netwerk van deskundigen. De experts hebben jarenlange ervaring in het verrichten van onderzoek op hun terrein en specialisme. Alle disciplines en thema’s die de bouwregelgeving kent zijn vertegenwoordigd in het expertnetwerk, zoals onder meer: isolatie, constructie, ventilatie, geluid, brand, gebruik enz.

Onderzoek of ondersteuning

Benieuwd of het Expertisecentrum Regelgeving Bouw voor u een onderzoek kan verrichten of daarbij ondersteuning kan bieden? Stuur dan een mail naar: info@bouwregelwerk.org of neem telefonisch contact op: 015 2565 219

Innovatie

Al onze inspanningen zijn gericht op het bevorderen van innovatie en het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de bouwregelgeving. Om dit proces van voortdurende vernieuwing te stimuleren geven wij zowel op verzoek als op eigen initiatief advies aan de overheid en markt. Met onze bijdragen trachten wij nieuwe inzichten en visies, ontleend aan de door ons uitgevoerde onderzoeken en gesignaleerde vraagstukken, aan te reiken voor de vernieuwing van het systeem van de bouwregelgeving.

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw publiceert in samenwerking met overheid en markt met betrekking tot kwaliteitsverbetering en innovatie. Onderstaand treft u een overzicht van de meest relevante rapporten. Het rapport “Verder na Dekker” is in opdracht van het ministerie van BZK opgesteld. De rapporten “Vertrouwen en betrouwbaarheid deel I & II” zijn op eigen initiatief en in samenwerking met de markt opgesteld. Zij geven inzicht in hoe het stelsel van de bouwregelgeving toekomstbestendig kan worden gemaakt en dusdanig kan worden vormgegeven dat de verschillende belangen niet uit het oog worden verloren. In de rapporten worden voorstellen gedaan om de bouwregelgeving op bepaalde punten fundamenteel te herzien. In de nu gevoerde gedachtenwisseling over een mogelijke fundamentele herziening van de bouwregelgeving gelden deze rapporten naast het rapport ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’ van commissie Dekker als leidend. In 2013 is er in opdracht van het ministerie van BZK door het ERB in samenwerking met RIGO, Stabu en NEN een integraal verbeterplan, genaamd “Eto-rapport” (een quick-scan), gepresenteerd om de bouwregelgeving effectief en efficiënt te vereenvoudigen naar de huidige stand der techniek en kennis. 

Educatie

Incompany

Kennisontwikkeling is onontbeerlijk voor een goed functioneren van de bouwregelgeving. Omdat kennis één van de speerpunten is van het ERB investeert het graag in de ontwikkeling van de betreffende kennis. ERB verzorgt incompany opleidingen voor bedrijven, beroepsorganisaties, architecten, advocaten, rechters, juristen, ambtenaren, overheden en semi-overheden etc. Op verzoek en in samenspraak worden opleidingen samengesteld welke toegespitst worden op de specifieke wensen en behoeften. Onze opleidingsprogramma’s bestrijken alle facetten van de bouwregelgeving, bestaande uit voornamelijk het behandelen van wettelijke beschouwingen en casuïstische vraagstukken.

Incompany opleiding nodig?

Als u een incompany opleiding wilt aanvragen, kunt u een mail sturen naar: info@bouwregelwerk.org Wilt u liever telefonisch contact opnemen? Tel: 015 2565219

Hoger onderwijs

In samenwerking met universiteiten en hogescholen verzorgt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw onderwijs over bouwregelgeving in de breedste zin van het woord. Samen proberen wij te bezien hoe het onderwerp bouwregelgeving in het bestaande of nog in te richten curriculum kan worden ingepast.

ERB werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen. Wij leveren zowel structurele als periodieke bijdragen. In samenspraak wordt er een onderwijsprogramma samengesteld dat aansluit bij de kennis en vaardigheden van de doelgroep.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze educatieve of onderzoeksbijdragen? Bent u benieuwd wat Expertisecentrum Regelgeving Bouw voor u op het gebied van onderzoek en onderwijs kan betekenen? Neem dan contact op: info@bouwregelwerk.org tel: 015 2565 219

Juristen

Speciaal voor juristen verzorgt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw op maat gesneden trainingen, cursussen, voorlichtingen over de finesses van de technische bouwregelgeving. In zaken waarin bouwregelgeving een rol speelt is een integrale beschouwing van de bouwregelgeving wenselijk. Om juristen kennis van de bouwregelgeving en toepassingsvaardigheden aan te reiken, verzorgt het Expertisecentrum voor deze beroepsgroep bijscholingsactiviteiten.

Wilt u meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

NEEM CONTACT OP
OVER ERB

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) is een onafhankelijk expertisecentrum dat markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Wij leveren een bijdrage aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving.

ACTUEEL
CONTACT
 • Van der Burghweg 1
  2628 CS Delft
  TU campus 26A-A2.040
 • +31 15 2565 219