Over ERB

Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw heeft als doel de markt en de overheid op onafhankelijke wijze ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen, interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.
Na de inwerkingtreding van het eerste Bouwbesluit (1992) werd de vraag naar een expertisecentrum dat kennis en kunde over de bouwregelgeving bundelt en faciliteert steeds manifester. Sinds de oprichting in 2005 bedient het Expertisecentrum Regelgeving Bouw zowel marktpartijen als overheid.

Ondersteuning en Begeleiding

ERB levert advies op maat, biedt ondersteuning gedurende een proces, bemiddeling, onderzoeken en opleidingen. Elke partij die vragen heeft met betrekking tot de bouwregelgeving kan een beroep doen op de expertise van het ERB.

Jaarverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Visie

Bouwregelgeving behoort voor de actoren een doelgericht instrument te zijn dat op kennis gebaseerd is en de verbinding realiseert tussen maatschappelijke behoeften, wetenschappelijke kennis, onderwijs en bouwpraktijk.

De kenniscirkel en het driehoeksmodel

De onderstaande kenniscirkel geeft het krachtenveld weer waarin de bouwregelgeving zich afspeelt. Het driehoeksmodel is een schematische weergave van onze integrale visie op het systeem van de bouwregelgeving.

Missie

Het bevorderen van de kennisbasis op het gebied van bouwregelgeving in de ruimste zin, en het uitvoeren of doen uitvoeren van het daartoe dienstige toepassings- en innovatieonderzoek.

Kernwaarden

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw heeft de volgende waarden centraal staan. Deze waarden zijn richtinggevend voor ons handelen.

  • Kennis

  • Professionaliteit

  • Onafhankelijkheid

  • Innovatie

Expertnetwerk

De kracht van Expertisecentrum Regelgeving Bouw ligt voornamelijk in het brede netwerk van specialisten. De bouwregelgeving bestaat uit een complex van samenhangende regelgevingssystemen, waarbij allerhande wetten, regels, normen, standaarden en technische specificaties relevant zijn. Voor een integraal begrip van de regelgeving is een netwerk van top-deskundigen noodzakelijk. Dit expertnetwerk is het fundament van het ERB. Het vormt de basis voor de samenwerking bij het realiseren van onze doelstellingen. Indien nodig leveren de experts input en feedback. Het raadplegen van het multidisciplinaire netwerk komt de nauwkeurigheid van het advies c.q. het rapport ten goede.

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw heeft met verschillende gerenommeerde experts samenwerkingsvormen. Ze zijn afkomstig uit uiteenlopende sectoren en actief op verschillende (deel)gebieden. Bij een vraagstuk wordt, afhankelijk van de benodigde expertise, een of meerdere experts uit het netwerk geconsulteerd.

Expertise

Het netwerk bestaat uit o.a. deskundigen op het gebied van: brandveiligheid, constructieve veiligheid, energiezuinigheid, gezondheid, gebruikskwaliteit, sociale veiligheid, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, materiaal, product- en systeemprestaties, kwaliteitsverklaringen, geluid, ventilatie, isolatie, licht, vergunningen, bestuursrecht, handhaving, bezwaar en beroep, privaatrecht en aansprakelijkheid.

Het expertnetwerk wordt begeleid en ondersteund door senior expert dr. ir. N.P.M. (Nico) Scholten. Hij is binnen het netwerk het eerste aanspreekpunt aangaande vraagstukken omtrent de bouwregelgeving. Mede onder zijn supervisie worden de adviezen, toelichtingen en rapporten gecoördineerd en geredigeerd. Nico Scholten wordt gezien als één van de invloedrijkste architecten van de bouwregelgeving. Al sedert de jaren ’80 is hij intensief betrokken bij de totstandkoming en voortdurende optimalisering van de bouwregelgeving. Zijn onderzoeksrapporten en proefschrift fungeren daarbij als leidraad.

 

Bestuur ERB

Het bestuur van de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) bestaat uit:
Drs. R.J. Wijnands, voorzitter
Ir. G.M.A. Kusters, vice-voorzitter en penningmeester
Ir. P.C. van Staalduinen, secretaris.

 

Privacyverklaring Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

OVER ERB

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) is een onafhankelijk expertisecentrum dat markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Wij leveren een bijdrage aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving.

ACTUEEL
CONTACT
  • Van der Burghweg 1
    2628 CS Delft
    TU campus 26A-A2.040
  • +31 15 2565 219