door: dr.ir. Nico Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

De bouw in Nederland wordt voor een deel publiekrechtelijk aangestuurd. Een constructeur ontkomt er niet aan ook enige kennis te hebben van de publiekrechtelijke regelgeving. Dat gaat dan om Europese voorschriften, Nederlandse wetgeving, Europese normbladen en Nederlandse normbladen. Dit artikel bevat een niet-uitputtende uitleg van de publiekrechte regelgeving en de positie van de normbladen die daarbij een rol spelen.

Europese voorschriften

Voor de Nederlandse bouw zijn Europese voorschriften van groot belang. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen Europese verordeningen en Europese richtlijnen.

Europese verordening

Een Europese verordening is een wetgevend instrument van de Europese Unie en is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Voor de bouw is met name van belang de Verordening bouwproducten (Construction
Products Regulation; CPR). De achtergrond van die verordening is het vrij handelsverkeer van producten. Zij verplicht producenten om zodra een geharmoniseerde Europese productnorm door de Europese Commissie is afgekondigd, het product met CE-markering in de markt te plaatsen. Bij een CE-markering hoort een Prestatieverklaring. Een dergelijke verklaring is het enige document waarmee de essentiële eigenschappen van het product kenbaar mogen worden gemaakt. Dat mag dus niet via een KOMO-certificaat (zie verder onder kop ‘Andersoortige documenten’).

Europese richtlijn

Een Europese richtlijn is net als een Europese verordening een wetgevend instrument van de Europese Unie. Het verschil is dat nationale instanties de plicht hebben vorm en middelen te kiezen waarop het resultaat van de richtlijn wordt behaald. De richtlijn moet dus in nationale wetgeving worden geïmplementeerd. Een voorbeeld van zo’n richtlijn is de Aanbestedingsrichtlijn die via de Nederlandse Aanbestedingswet 2012 is geïmplementeerd. Op grond van deze wet moeten aanbestedingsstukken naar Europese normbladen verwijzen, daar waar deze bestaan. Bij aanbesteding van constructieve werken gaat het daarbij om bijvoorbeeld de NEN-EN 1990 reeks normbladen (Eurocodes) en de Europese product- en uitvoeringsnormen.

Er bestaat een veelheid aan Europese verordeningen en richtlijnen. Zie voor een niet-uitputtend, maar wel bouwgerelateerd overzicht:    …………………………..

Lees het artikel ‘Publiekrechtelijke regelgeving en betonconstructies: niet-uitputtende uitleg publiekrechtelijke regelgeving en positie van normbladen’ op de website van Cement.