Door: Onderzoek van ERB, RIGO, Stabu en NEN

Eto-rapport kunt u hier downloaden

Inleiding

In opdracht van het ministerie van BZK hebben ERB, RIGO, Stabu en NEN onderzocht hoe in de bouwpraktijk binnen de bouwregelgeving kan worden gewerkt met erkende technische oplossingen (acroniem: Eto). De principes van de in het onderzoek ontwikkelde voorstellen zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van veel partijen in de bouw en vonden daar een aanzienlijk draagvlak.

Daarmee is een kader geschetst dat in aansluiting op wat de Tweede Kamer in de motie De Vries over prioriteit voor vereenvoudiging van de bouwregelgeving heeft gevraagd, verder kan worden uitgewerkt. Dit kan leiden tot een jaarlijkse besparing van 1 miljard euro en zo faalkosten van bouwwerken, die soms meer dan 10% van de kostprijs vertegenwoordigen, aanzienlijk terugdringen.

Erkende technische oplossingen

Onder erkende technische oplossingen worden onder meer bouwproducten of bouwdelen, ingebouwd in een bouwwerk, bouwsystemen of gebouwen verstaan waarvan op voorhand kan worden bepaald dat ze aan het Bouwbesluit voldoen en aansluiten bij de specificaties van de gebruikers, zoals opdrachtgevers en consumenten. Toepassing van erkende oplossingen kan zonder steeds weer opnieuw hiervoor plannen te laten beoordelen door een publieke dienst of private bouwplanbegeleider. De erkende oplossingen die worden aangeboden zijn immers vooraf eenmalig door een onafhankelijk autoriteit al positief beoordeeld. De beoordeling betreft een complete beschrijving van de oplossing, de complete beschrijving van de verwerking daarvan in een bouwwerk en de beschrijving van controlepunten tijdens het bouwen die moeten worden vastgelegd in het zogeheten overdrachtsdossier. De kwaliteit van de oplossing wordt op deze wijze gegarandeerd door de aanbieder. De opdrachtgever, eindgebruiker en of consument kan, door uit de erkende oplossingen te kiezen, zich er eenvoudig van verzekeren dat zijn bouwwerk voldoet aan de voorschriften en de gegarandeerde kwaliteit biedt.

Gegarandeerde kwaliteit van bouwwerken

De huidige praktijk is hier niet op ingericht, al zijn er veel aanknopingspunten voor te vinden. Het kenmerkende van het Bouwbesluit is dat het eisen stelt aan het bouwwerk as built. Het stelt impliciet eisen aan de deelproducten van het bouwwerk. Producteigenschappen zijn belangrijk, maar de opdrachtgever, eindgebruiker en of consument is uiteindelijk alleen geïnteresseerd in de gegarandeerde kwaliteit van het hele bouwwerk.
Meer informatie vindt u in het Eto-rapport ‘Erkende technische oplossingen: deemed to satify / tot nut en genoegen van de gebruiker – quick scan van de ontwikkeling van erkende technische oplossingen die voldoen aan het Bouwbesluit 2012, voor 80% van de praktijksituaties’ (30 januari 2014).