door: dr.ir. Nico Scholten en ing. Albert de Vries (Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw) prof.ir. Ton Vrouwenvelder (TNO / TU Delft, fac. CiTG)

Gelijkwaardigheid is al een onderwerp van het Bouwbesluit sinds de introductie van het besluit in 1992. Toch wordt er in constructeurskringen nog altijd met vreemde ogen naar gekeken. Maar bij constructieve veiligheid kan gelijkwaardigheid een belangrijke rol spelen. Enkele voorbeelden uit de praktijk tonen aan hoe.

Als het niet mogelijk is te voldoen aan prestatie-eisen, bijvoorbeeld omdat detailregels ontbreken, of indien de regelgeving zou leiden tot onevenredig grote inspanningen, biedt het Bouwbesluit 2012 de mogelijkheid van oplossingen gebruik te maken van de zogenoemde gelijkwaardigheidsbepaling. Op grond hiervan mag op een andere manier aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 worden voldaan dan is aangegeven. Wel moet er bij die manier sprake zijn van gelijkwaardigheid. In artikel 1.3 staat dit als volgt omschreven:

Bouwbesluit Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling

  1. Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften.
  2. Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van het bouwwerk in stand gehouden.

Voor constructieve veiligheid betekent dit praktisch gezien dat voor nieuwbouw, verbouw en afkeur moet zijn voldaan aan de betrouwbaarheidsindices die zijn vastgelegd in het TNO rapport TNO-060-DTM-2011-03086 (tabel 1). Voor de achtergronden van de – in NEN-EN 1990-serie normbladen als ook voor die in de NEN 8700-serie – hoogte van de belastingen moeten we verder terug naar het TNO rapport B-89 227.

……………. Lees het artikel ‘De mogelijkheden van gelijkwaardigheid’ verder op de website Cement